Historie školy

Zřízení školy a 1. období její existence

Historie českotřebovského gymnázia je spjata s hospodářským a společenským rozvojem města na počátku 20. století. Zřízení státní reálky s českým vyučovacím jazykem z 18. 7. 1909 předcházelo obrovské úsilí úzkého okruhu třebovských činitelů v čele se starostou Josefem Gluckmannem a iniciátorem celé akce Emilem Stříbrným. 26. srpna 1909 byl jmenován první ředitel Karel Šedivý a první profesor Jaroslav Kašpar. Dalšími členy učitelského sboru se stali např. Josef Janků, František Hodura, Bohumil Korbel, František Preisler. První školní rok v dějinách českotřebovského gymnázia byl zahájen 18. září 1909.

V nově dokončené budově státní reálky se začalo vyučovat v r. 1912. Od počátku existence školy byly zřizovány nadace ve prospěch nemajetných studentů Po odchodu ředitele Šedivého se stal novým ředitelem reálky Jan Sládek, který vykonával tuto funkci 10 let. Pedagogové se angažovali ve veřejném životě. K nejaktivnějším patřil Dr. J. Novák a profesor Josef Felix.

První světová válka zasáhla hluboce do života školy. Někteří členové pedagogického sboru narukovali na frontu. Během válečných let se část studentů podílela na polních pracích, vyučování bylo narušováno nedostatkem uhlí. Část studentů ukončila studium předčasně, aby mohla nastoupit k plnění vojenské povinnosti. Válka si vyžádala oběti na životech, na bojištích padli učitelé (J. Felix, F. Vondrášek, K. Provazník) i jejich bývalí studenti (Vladimír Přívratský). Vyučování bylo znovu zahájeno 5. listopadu 1918.

V březnu 1919 navštívil školu třebovský rodák Gustav Habrman, ministr školství a osvěty. Během první republiky se ve funkci ředitele školy vystřídali Ladislav Musil a Dr. Oldřich Košťál. V období 1. republiky se organizovaly oslavy při příležitosti výročí různých osobností českého kulturního a politického života, byly pořádány přednášky, divadelní představení, vycházky. Škola navštěvovala filmová představení, organizovala akademie, jejichž program byl většinou sestaven z recitace a hudebních vystoupení studentů. Rozvíjel se i sportovní život studentů, organizovaly se vycházky na lyžích, bruslení, škola se účastnila veřejných cvičení a sportovních her. Výnosem ministerstva školství a osvěty z 6. 4. 1929 se změnila dosavadní reálka na reálné gymnázium a dostala nový oficiální název Státní reálné gymnasium v České Třebové. V období zářijové krize 1938 byla budova zabrána jako záložní vojenská nemocnice a vyučování probíhalo v jiných školních budovách. Během okupace došlo ke snižování počtu přijímaných studentů, učitelé byli přeřazováni na jiná pracoviště. Osnovy byly přizpůsobeny novým politickým poměrům. Největší dotace hodin patřila němčině – průměrně 10 hodin týdně. Ve vyšších ročnících se vyučovalo německy i některým odborným předmětům. Na sklonku války bylo vyučování přemístěno z budovy reálného gymnázia, protože zde byla umístěna nejdřív něměcká měšťanka, později vojenský lazaret. Stejně jako první světová válka i tato doba si vyžádala oběti z řad pedagogů, absolventů i studentů. Jim je věnována pamětní deska na chodbě gymnázia.

 

Život školy od r. 1945 do r. 1989

Po osvobození se vrátil do funkce ředitele Václav Placht. Bylo nezbytné odstranit materiální škody způsobené válkou, ale především obnovit výuku. Od r. 1950 zastával funkci ředitele školy nejprve Josef Vohralík, po něm v období 1953-1960 Stanislav Obdržálek, kterého vystřídal Emil Čermák Ten setrval ve funkci až do r. 1985. Následujícím ředitelem se stal Josef Čebiš.

Podle zákona o školské soustavě a vzdělávání učitelů z 24. dubna 1953 byla zřízena jedenáctiletá střední škola. Aula se začala využívat jako pomocná tělocvična. Při škole pracovala celá řada zájmových kroužků, kromě tanečního, dramatického, pěveckého i technický, modelářský, pěstitelský. Studenti se zúčastňovali chmelových, lesních nebo polních brigád. V roce 1960 došlo k úpravě vzdělávání, základní vzdělání bylo prodlouženo na 9 let, po něm následovalo výběrové tříleté studium na střední všeobecně vzdělávací škole. Samostatná SVVŠ byla zřízena až od školního roku 1965-66. K další změně došlo v roce 1970, kdy bylo zavedeno čtyřleté gymnázium, rozdělené na větev humanitní s rozšířenou výukou jazyků a větev přírodovědnou s rozšířenou výukou matematiky, deskriptivní geometrie, fyziky a dalších předmětů. V roce 1978-79 byly učební plány rozšířeny o základy výroby a odborné přípravy, studenti absolvovali povinnou praxi na závodech.

Do života školy se promítly spartakiády, soutěže, družební výměny s popradskými studenty, branné kursy, oslavy vztahující se k politickým výročím a zemím socialistického tábora. Studenti se zapojovali do zájmové i odborné činnosti. Kroužek dramatický, recitační, taneční a pěvecký prezentoval svou práci při mnoha slavnostních příležitostech a soutěžích pod vedením Miroslava Chudého a Jaroslavy Víšové. Profesorka Hana Habrmanová vedla pěvecký sbor, ale především kolem sebe soustředila nadšence pro historii. Nelze přehlédnout činnost ani biologického kroužku, vedeného prof. M. Pechancovou, ani různých sportovních kroužků. Pod vedením prof. J. Víšové a M. Kotkové se začal objevovat studentský časopis Literární občasník, později jen Občasník. Studenti se účastnili nejrůznějších soutěží a olympiád. Dosahovali četných úspěchů v okresním, krajském i celostátním měřítku v oblasti literární přírodovědné a v matematice. Sportovci dosahovali výborných umístění v okrese i v kraji, zejména v kolektivních hrách.

 

Vývoj po r. 1989

Listopadové události roku 1989 našly bouřlivou odezvu mezi studenty i učiteli gymnázia. Sametová revoluce odstranila totalitní režim a vnesla demokratické prvky i do vzdělávacího procesu. Tyto změny se odrazily i v práci školy. V r. 1990 se stal ředitelem školy PhDr. Petr Poldauf. V současné době mají studenti možnost vybrat si cizí jazyky a volitelné předměty podle svého zaměření. Od r. 1990 je zřízeno víceleté gymnázium, nejprve sedmileté, od r. 1995 osmileté. Studentský život zpestřuje řada akcí – na podzim sportovní turnaj Gaudeamus, před vánočními svátky Akademie (mezitřídní soutěž studentských vystoupení, která objevila už řadu hvězd i hvězdiček autorských, hereckých i konferenciérských), květnový Majáles. Nic není definitivní, a tak se různě mění jak podoby těchto dnes už tradičních programů, tak i jiných atrakcí, jakými jsou např. sportovní dny. Studenti vydávali svůj časopis Příliš (Přítel lidu študáckého), ve kterém prezentovali svoji literární tvorbu a názory na nejrůznější problémy. Redakční rada úzce spolupracovala s Hanou Habrmanovou. Do povědomí českotřebovského kulturního dění se svou činností zařadil divadelní kroužek vedený Martou Demelovou a Evou Vašinovou. V minulém školním roce nastudovali studenti pohádku v režii M. Jiráského a T. Kupky. Vynikajícího úspěchu dosáhl kroužek Freoni pod vedením Hany Grundové, který získal několikrát ocenění v celostátních soutěžích Globe-games. V rámci projektu Globe navázala škola díky H. Grundové a H. Benešové kontakty se školou v norském Prestfossu. Na škole působí i mnoho dalších kroužků - matematický, jazykové kroužky, sportovní kroužky, kroužek výpočetní techniky a dnes už "historický" kroužek historický. Jeho členové, a nejen oni, zůstanou dlouho hluboce spjati se vším, co jim do života dala paní profesorka Hana Habrmanová. V období 1994-1998 se studenti účastnili soutěže Classe Futuroscope, prokázali znalosti v oboru francouzské vědy, techniky, historie a kultury a za odměnu získali zájezdy do Francie. Sportovní reprezentace také přispívá k dobrému jménu školy. Sportovci tradičně dobývají vynikající pozice na středoškolských hrách. Při gymnáziu pracuje sportovní klub pod vedením PaedDr. Zbyňka Slavíka. Na škole působí hudební skupina St. Tea. I nadále zaznamenávají studenti úspěchy v různých oborech a na různých úrovních. Studenti navštívili Švýcarsko a pravidelně se organizují zájezdy do Velké Británie, Francie a výměnné pobyty do Norska.

 

Oslavy výročí školy

V r. 1934 se konaly oslavy 25. výročí školy. Při této příležitosti byl vyzdoben výklenek auly triptychem ak. malíře F. Bělského Vztyčení státní vlajky, který musel být od straněn za okupace. V červnu r. 1969 oslavila škola 60. výročí zřízení státní reálky. Byl vydán Almanach, uskutečnily se výstavy v aule a na chodbě školy, průvod a setkání absolventů Významné sedmdesáté páté jubileum školy si absolventi, studenti a pedagogický sbor připomenul na přelomu června a července 1984. V roce 1994 oslavilo gymnázium velkolepě své osmdesáté páté narozeniny. Při té příležitosti byla provedena generální rekonstrukce školy. Během oslav zavítal do školy ministr školství Ivan Pilip. V r. 1997 navštívil školu předseda Senátu Petr Pithart. Pokračuje se v modernizaci vybavenosti školy. Kromě učeben výpočetní techniky a biologie se může gymnázium pochlubit moderně zařízenými učebnami fyziky a dějepisu. Kolem školy se rozrostl sportovní areál.

Oslavy 90. výročí školy se uskutečnily v září 1999. Kromě průvodu, sportovních akcí, přednášek nastudovala M. Demelová nejen se studenty, ale především s absolventy divadelní představení Lucerna s vysvětlivkami aneb Jirásku odpusť.

Oslavy 100. výročí

Téměř 700 zaregistrovaných účastníků a přinejmenším stejný počet absolventů, kteří se sice oficiálně nepřihlásili, nicméně oslav aktivně zúčastnili, si na sklonku června 2009 společně připomněli 100. výročí založení českotřebovského gymnázia. Program byl opravdu bohatý. Velkému zájmu se těšila beseda s populárním televizním moderátorem Václavem Moravcem, velký sál kulturního centra byl opakovaně zcela zaplněn při studentském divadelním představení Škola života, venkovní areál ožil při hudebních vystoupeních Velkého swingového orchestru Česká Třebová, skupiny The Backwards a Ondřeje Rumla. Trvalou památkou pro všechny účastníky se stal tentokrát nejen tradiční almanach, ale také DVD s pečlivě zpracovaným dokumentárním filmem Stopy času údolím paměti.