Kritéria výběru knih, seznam literatury

Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury je zkouškou komplexní. Ve společné části se zkouška koná formou didaktického testu, v profilové části formou písemné práce a formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

Předmětem ústní části zkoušky jsou praktické komunikační dovednosti a přiměřená analýza a interpretace uměleckého i neuměleckého textu.

Ředitel školy stanoví nejpozději do 30. září školního roku, v němž se maturitní zkouška koná, školní seznam literárních děl a zpřístupní ho žákům. Minimální počet nabízených literárních děl je 60. Školní seznam literárních děl je platný pro jarní a podzimní zkušební období následující po zveřejnění seznamu. Školní seznam je pouze jeden dokument společný pro celou školu. Ze školního seznamu si žák vybírá 20 literárních děl, která se stanou seznamem jeho maturitních zadání.

 

Žák odevzdává řediteli školy vlastní seznam literárních děl sestavený na základě těchto kritérií:

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie, drama. Seznam žáka může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. 
 
Žák odevzdává řediteli školy vlastní seznam literárních děl do 31. března pro jarní zkušební období a do 30. června pro podzimní zkušební období. Neodevzdá-li žák do stanoveného data vlastní seznam literárních děl, losuje si u zkoušky z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve školním seznamu literárních děl.
 

Stálý seznam titulů z české a světové literatury pro studenty všech ročníků  [pdf]

 

Specifikace vydání literárních děl ze světové literatury   [pdf]