Metodik prevence sociálně patologických jevů

Školní metodik prevence koordinuje tvorbu a kontroluje realizaci minimálního preventivního programu školy, v němž jsou zahrnuty aktivity zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, rizikových projevů sebepoškozování a dalších forem rizikového chování.
 
Spolupracuje s ostatními pedagogickými pracovníky školy nejen při vyhledávání problémových projevů chování jedinců, ale také při preventivní práci s třídními kolektivy. Za důležitou činnost považuje informovanost zákonných zástupců o preventivních aktivitách školy.
 
Minimální preventivní program (včetně plánu práce) pro aktuální školní rok si můžete prohlédnout zde:
 
Přílohy
 
Mgr. Daniela Fricová, mail:  Daniela.Fricova@gymnct.cz
kabinet biologie č. 113