OP VK, OP VVV, OP JAK

 

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Základní informace o projektu:

Operační program: Jan Amos Komenský
Priorita: 2 – Vzdělávání
Specifický cíl: SC 2.2 Zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce, mimo jiné i uznáváním výsledků neformálního a informálního učení, s cílem podpořit získávání klíčových kompetencí včetně podnikatelských a digitálních dovedností, a prosazováním zavádění duálních systémů odborné přípravy a učňovské přípravy SC 2.3 Prosazovat rovný přístup ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání a odborné přípravě a jejich úspěšnému ukončení, a to zejména v případě znevýhodněných skupin, od předškolního vzdělávání a péče, přes všeobecné vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu až po terciární úroveň, jakož i vzdělávání a studium dospělých, včetně usnadnění vzdělávací mobility pro všechny a přístupnosti pro osoby se zdravotním postižením
 
Příjemce: Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Název projektu: Osobní rozvoj na Gymnáziu Česká Třebová III
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002674
Období realizace: 1. 10. 2022 – 30. 9. 2025
 
Věcné zaměření výzvy je definováno prostřednictvím předem připravených aktivit, tzv. šablon – více viz příloha č. 2 „Přehled šablon a jejich věcný výklad“.
Podporované aktivity jsou rozděleny do následujících tematických bloků:
Personální podpora;
Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání;
Podpora inovativního vzdělávání žáků SŠ
 
Více informací o projektu naleznete zde: opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_003-sablony-pro-ss-a-vos-i
 
 

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

Základní informace o projektu:

Název projektu: Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)
Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
Období realizace: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
 
Gymnázium Česká Třebová je zapojeno do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Bližší informace o projektu: 2021_kap2_publicita_web  [pdf]
 
 

Výzva č. 02_18_065 (Šablony III/2)

Základní informace o projektu:

Operační program:  Výzkum, vývoj, vzdělávání
Číslo prioritní osy:  02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Oblast podpory:  02.3.68 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Příjemce:  Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Název projektu:  Osobní rozvoj na Gymnáziu Česká Třebová II
Číslo projektu:  CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0016533
Období realizace:  1. 10. 2019–30. 9. 2021
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT apod. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, mj. zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Bližší informace o projektu: Výzva č. 02_18_065  [pdf]
 
 

Výzva č. 02_16_035  (Šablony III)

Základní informace o projektu:

Operační program:  Výzkum, vývoj, vzdělávání
Číslo prioritní osy:  PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Oblast podpory:  IP 1 – Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Příjemce:  Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Název projektu:  Osobní rozvoj na Gymnáziu Česká Třebová
Číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006295
 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit, aktivity rozvíjející ICT apod. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování, mj. zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.
Bližší informace o projektu: Výzva č. 02_16_035  [pdf]
 
 

Výzva č. 56 (Šablony II)

Základní informace o projektu:

Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy:  1 Počáteční vzdělávání
Oblast podpory:  1.1
Příjemce:  Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Název projektu:  Podpora výuky jazyků
Číslo projektu:  CZ.1.07/1.1.00/56.0804
 
Výzva č. 56 byla vyhlášena v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt byl zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.
Bližší informace o projektu: Výzva č. 56  [pdf]
 
 

Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3

Naše škola je zapojená do projektu Výzva č. 51 v oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Tento projekt je zaměřen na zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků základních a středních škol při integraci informačních a komunikačních technologií (ICT) do výuky.
Projekt Podpora interaktivity ve výuce pomocí ICT nástrojů v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, registrační číslo CZ.1.07/1.3.00/51.0033 je realizován v období 09/2014–7/2015.
Více informací o projektu naleznete zde: iportal.cmc.cz/O-projektu-cln508.aspx
 
 

Výzva č. 34 (Šablony I)

Základní informace o projektu:

Operační program:  Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy:  7.1
Oblast podpory:  7.1.5
Příjemce:  Gymnázium, Česká Třebová, Tyršovo náměstí 970
Název projektu:  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0710
 
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů podpořit kvalitu vzdělávání na gymnáziu. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce (tzv. DUMy).
Bližší informace o projektu: Výzva č. 34  [pdf]
 
Přehled materiálů: