Předmětové komise

Při výuce biologie, geologie, chemie a zeměpisu vedeme žáky k poznávání přírody a světa kolem nás. Žáci mají možnost rozvíjet svůj zájem o tyto předměty také ve volitelných cvičeních, seminářích, v nepovinném předmětu genetika a přírodopisném kroužku. Svoje vědomosti a schopnosti si mohou ověřit formou soutěží.

Ve vyučování českému jazyku a literatuře klademe důraz na poznávání bohatství mateřského jazyka a rozvíjení schopnosti vyjadřovat se správně a výstižně spisovnou češtinou. Hlavním úkolem  literární části předmětu je kromě kultivace duchovního života žáků rozvíjení čtenářské gramotnosti.

Dnešní doba je dobou globalizace, mezinárodní komunikace a obchodu. Znalost cizích jazyků je pro každého vzdělaného člověka nezbytná a zajišťuje dobré uplatnění na trhu práce. U žáků podporujeme komunikativnost a motivujeme je tím, že organizujeme zahraniční zájezdy, olympiády a soutěže.

V hodinách klademe důraz na tvůrčí činnosti s využitím různých výtvarných technik, na zpěv a vnímání hudby. Žáci se seznámí s dějinami hudby a výtvarného umění i s dějinami architektury a filmu. Výuka je doplněna návštěvami koncertů a galerií.

Ve vyučování matematice a fyzice klademe důraz na rozvoj matematického myšlení, na jeho využití k řešení úloh. Studenty se snažíme motivovat také tím, že jim umožnujeme účastnit se matematických a fyzikálních souteží.

Společenskovědní předměty slouží žákům k lepší orientaci v dnešním složitém světě. Při výuce klademe důraz zejména na moderní dějiny, na práci s informačními zdroji, na samostatnost a kritické myšlení žáků. Snažíme se rovněž o propojení teorie s praktickým životem, navštěvujeme různé významné společenské instituce a historicky významná místa.

Tělesná výchova se zaměřuje na optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti žáků. V rámci předmětu organizujeme lyžařské a sportovní kurzy, sportovní kroužky a sportovní dny. Cílem všech činností je utváření pozitivního vztahu ke zdraví a k pohybovým aktivitám.

Informatika dnes hraje důležitou roli prakticky ve všech oborech lidské činnosti a počítačová gramotnost je nutná pro každého vzdělaného člověka. Předmět Informatika a Seminář z informatiky pomáhají studentům získat požadované znalosti a dovednosti z tohoto oboru.