Povinné předměty

Aj Anglický jazyk
Předmět je pro všechny studenty povinný po celou dobu studia. Má komplexní charakter, propojuje výchovu jazykovou, komunikační a slohovou....
Bi Biologie
Předmět umožňuje žákům získat vědomosti o živé přírodě a člověku. V rámci předmětu žáci poznávají přírodu, získávají k ní vztah, chápou její...
Čj Český jazyk a literatura
Předmět má komplexní charakter, propojuje výchovu jazykovou, literární, komunikační a slohovou. Žáci poznávají bohatství mateřského jazyka,...
Chbp Chemicko-biologická praktika

Předmět navazuje na poznatky získané při výuce chemie a biologie. Přináší základní informace o fungování přírody. V souladu s tím si klade za cíl...

Ch Chemie
Předmět Chemie přispívá ke schopnosti žáků hledat, poznávat a využívat přírodní zákonitosti. Absolvent gymnázia je schopen dorozumět se...
D Dějepis
Cílem předmětu Dějepis je rozvíjet zájem o minulost a současnost vlastního národa i jiných národů, předávat historické zkušenosti, především ty...
F Fyzika
Předmět vede žáky ke zkoumání přírody a jejích zákonitostí. Učí je pozorovat, experimentovat a měřit. Učí je zkoumat příčiny přírodních procesů...
Fmp Fyzikálně-matematická praktika

Předmět navazuje na poznatky získané při výuce fyziky a matematiky. Umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů a tím si...

Ge Geologie
Předmět Geologie se zabývá neživou přírodou. Prostřednictvím předmětu žáci poznávají přírodu, získávají k ní vztah, chápou její význam....
Gežp Geologie a životní prostředí
Předmět Geologie a životní prostředí se zabývá neživou přírodou. Prostřednictvím předmětu žáci poznávají přírodu, získávají k ní vztah, chápou...
Hv Hudební výchova
Předmět Hudební výchova má velký význam pro formování estetického vnímání studentů. Vede žáky k vnímání hudby prostřednictvím vokálních aktivit...
It Informatika
Předmět umožňuje žákům dosáhnout vyšší úrovně informační gramotnosti. Žák získá pokročilé dovednosti v ovládání výpočetní techniky, seznámí se s...
M Matematika
Matematické vzdělávání napomáhá rozvoji abstraktního a analytického myšlení, rozvíjí logické usuzování, učí srozumitelné a věcné argumentaci s ...
Ov Občanská výchova
Obsahovou náplní předmětu je vytváření kvalit, které souvisejí s  orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých...
Tv Tělesná výchova
Předmět Tělesná výchova se zaměřuje na optimální rozvoj tělesné, duševní a sociální zdatnosti žáků. Žáci si utváří pozitivní vztah ke zdraví a k...
Vv Výtvarná výchova
Předmět Výtvarná výchova je založen na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní...
Zsv Základy společenských věd
Obsahovou náplní předmětu je vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých...
Zdraví člověka
Předmět umožňuje žákům získat vědomosti o živé přírodě a člověku. V rámci předmětu žáci poznávají přírodu, získávají k ní vztah, chápou její...
Z Zeměpis
Předmět Zeměpis má integrovaný charakter, obsahuje poznatky z přírodovědného i společenského prostředí. Žáci si rozvíjejí informace z oblasti...