Volitelné předměty

Ak Anglická konverzace
Obsahovou náplní konverzačních hodin je nácvik řečových dovedností, důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků...
Bic Cvičení z biologie
Předmět Cvičení z biologie doplňuje témata předmětu Biologie a vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Rozšiřuje základní učivo, podporuje...
Fzc Cvičení z fyziky
Předmět Cvičení z fyziky se zaměřuje na zkoumání přírody a jejích zákonitostí, učí žáky pozorovat, experimentovat a měřit. Klade důraz na...
Du Dějiny umění
Obsahovou náplní předmětu je vymezení základních pojmů estetiky (umění, vkus, kýč apod.) a dále především dějiny umění. Jeden školní rok je...
Dg Deskriptivní geometrie
Předmět rozvíjí prostorovou představivost a chápání prostorové funkčnosti. Doplňuje výuku matematiky v rozvoji abstraktního a analytického...
Dv Dramatická výchova
Předmět si klade za cíl vést studenty ke kultivovanému mluvenému a pohybovému projevu. Ukazuje souvislosti mezi prožitkem a jednáním u sebe i...
Ek Ekonomika
Předmět Ekonomika je provázaný volitelný předmět (žáci si ho volí společně s předmětem Seminář ze zeměpisu, který se vyučuje v septimě a 3. C)....
Fj Francouzský jazyk
V rámci výuky Francouzského jazyka se procvičují řečové dovednosti žáků: poslech s porozuměním, čtení s porozuměním, psaní a mluvení. K jejich...
Gv Globální výchova
Předmět Globální výchova přináší základní informace o globálním pojetí světa a lidské společnosti. V souladu s tím si klade za cíl formulovat a...
Hv Hudební výchova
Předmět Hudební výchova má velký význam pro formování estetického vnímání studentů. Vede žáky k vnímání hudby prostřednictvím vokálních aktivit...
Ajk Konverzace z anglického jazyka
Obsahovou náplní konverzačních hodin je nácvik řečových dovedností, důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto...
Fjk Konverzace z francouzského jazyka
Obsahovou náplní konverzačních hodin je nácvik řečových dovedností, důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto...
Rjk Konverzace z ruského jazyka
Při konverzačních hodinách je kladen důraz na komunikační schopnosti žáků, zaměřujeme se na rozvoj řečových dovedností. K jejich rozvíjení je...
Šjk Konverzace ze španělského jazyka
Obsahovou náplní konverzačních hodin je nácvik řečových dovedností, důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto...
Njk Konverzece z německého jazyka
Obsahovou náplní konverzačních hodin je nácvik řečových dovedností, důraz je kladen na komunikační schopnosti žáků. K rozvíjení těchto...
La Latina
Latinský jazyk je volitelným předmětem, který pomáhá žákům rozšířit povědomí o evropské civilizaci. Antická historie a kultura dává možnost...
Lo Logika
Předmět Logika učí hodnotit správnost postupu při odvozování tvrzení a odhalovat chybné závěry. Vědní obor těsně hraničí s filozofií, samozřejmě...
Mac Matematická cvičení
Předmět navazuje na výuku Matematiky, rozšiřuje a prohlubuje učivo. Je určen žákům, kteří budou studovat na školách s matematickým, technickým a...
Nj Německý jazyk
Obsahovou náplní předmětu Německý jazyk je nácvik řečových dovedností, a to receptivních, produktivních a interaktivních. K jejich rozvíjení je...
Rj Ruský jazyk

Při výuce se zaměřujeme na rozvoj komunikativní kompetence. Důraz je kladen na aktivní užívání ruského jazyka, na pochopení podobností a...

Ajs Seminář v anglickém jazyce
Obsahovou náplní předmětu je seznámení žáků s odbornými texty z oblasti práva, obchodní angličtiny, technické angličtiny a angličtiny v medicíně...
Čjs Seminář z českého jazyka a literatury
Předmět Seminář z českého jazyka a literatury v sobě zahrnuje Komunikační a slohovou výchovu, Jazykovou výchovu, Literární výchovu. Žák se učí...
Chs Seminář z chemie
Předmět Seminář z chemie umožňuje žákům prohloubit si znalosti základních pojmů a chemických veličin a zaměřit se více na obecně chemická témata...
Děs Seminář z dějepisu
Předmět Seminář z dějepisu navazuje na výuku Dějepisu, rozšiřuje a prohlubuje učivo žáků. Směřuje k tomu, aby se...
Fys Seminář z fyziky
Předmět navazuje na výuku Fyziky, rozšiřuje a prohlubuje učivo žáků. Je určen převážně těm, kteří budou studovat na školách s technickým...
Its Seminář z informatiky
Předmět se skládá ze tří jednoletých bloků. Každý žák si vybírá z kombinací 1. a 2. blok nebo 2. a 3. blok:
  1. Úvod do digitální...
Zes Seminář ze zeměpisu
Předmět Seminář ze zeměpisu je provázaný volitelný předmět (žáci si ho volí společně s předmětem Ekonomika, který se vyučuje v sextě a 2.C)....
Šj Španělský jazyk
Obsahovou náplní předmětu Španělský jazyk je nácvik řečových dovedností, a to receptivních, produktivních a interaktivních (poslech s ...
Sv Společenské vědy
Obsahovou náplní Společenských věd je prohloubení učiva předmětu Základy společenských věd, konkrétně vytváření a rozvíjení kvalit, které...
Svs Společenskovědní seminář
Ve Společenskovědním semináři, který je zaměřen převážně na žáky maturující z tohoto předmětu, si žáci mohou zaktualizovat a prohloubit...
Sh Sportovní hry
Předmět Sportovní hry je nadstavbovou částí základní tělesné výchovy. Usiluje o trvalý vztah k pohybovým činnostem a o optimální rozvoj tělesné...
Vv Výtvarná výchova
Předmět Výtvarná výchova je založen na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní...