Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.

Pavel Kovář (1952), je absolvent biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1975–1989 byl vědeckým pracovníkem Akademie věd (Ústav krajinné ekologie, Botanický ústav), od r. 1990 do r. 2020 se podílel na přednáškách, praktických cvičeních a exkurzích PřF UK v Praze, po založení PřF UHK v r. 2010 také na katedře biologie v Hradci Králové. Habilitační řízení (docenturu) na alma mater absolvoval v r. 1994, jmenovací řízení profesorem v r. 2002. V r. 2000 se stal vedoucím Katedry botaniky a dvě funkční období (2003–2009) byl děkanem Přírodovědecké fakulty UK.

V r. 2000 s kolegy založil Českou společnost krajinné ekologie, která je současně národní odnoží IALE – Mezinárodní asociace pro ekologii krajiny.  Byl jejím prvním předsedou a po založení vědeckého časopisu Journal of Landscape Ecology s mezinárodní redakční radou v r. 2008 se na 10 let stal jeho šéfredaktorem. V CV má členství v České botanické společností, v Mezinárodní asociaci pro nauku o vegetaci (IAVS) a Mezinárodní asociaci pro ekologii krajiny (IALE). V rámci projektů a zahraničních pobytů působil např. v Alžírsku, Dánsku, Ekvádoru, Egyptě, Velké Británii. Za ČR koordinoval projekt GA ČR (osidlování různě starých sopečných materiálů v ekvádorských Andách, 1999–2001), projekt BIOHAB v rámci 5. Rámcového programu EU (2003–2005) nebo inicioval a byl se svým týmem spoluřešitelem projektu OP VK „Landteam“ při výzkumu oblasti českých vesnic v rumunském Banátu (2011–2014). Publikoval či editoval přes 150 vědeckých prací a mnoho popularizačních, skripta a knižní monografie. Po r. 1989 působil v poradních grémiích ministerstev životního prostředí, ve vědecké radě MŽP ČR, byl místopředsedou Národního komitétu Programu Člověk a biosféra (MAB – UNESCO, 1995–2003), členem ediční rady nakladatelství Karolinum nebo Komise pro etiku vědecké práce AV ČR.

Byl zakládajícím členem Klubu spisovatelů nestraníků (K´89) a Obce spisovatelů (knihy např. Mouchy v síťovce, Dvakrát posunuté jaro, Klíč k rovnováze, Klíčová slova – 1989, Věda v Čechách po 20 letech, Čas pro světlo, Každou nohou v jiné době, Radost z chůze, Koleje vpředu – koleje vzadu, Přenesená krajina – český venkov v rumunském Banátu). V letech 1997–2008 byl předsedou redakční rady nejstaršího biologického časopisu v Čechách Živa, a v období 2004–2011 prezidentem mezinárodního filmového festivalu Ekofilm (MŽP ČR).

Rád se pravidelně vrací do rodného kraje. Botanizuje zde, sleduje proměny přírody a krajiny, popularizuje vědu.