Profil absolventa

Žák je po absolvování studia na gymnáziu vybaven znalostmi, které odpovídají všem požadavkům RVP G ve všech vzdělávacích oblastech. Absolvent by měl obstát při přijímacích zkouškách i ve studiu na vysokých školách všech směrů.

Absolvent gymnázia je rozvinutá osobnost – prošel povinným všeobecně vzdělávacím základem, díky němuž získal ucelený a široký všeobecný přehled, a má znalosti, dovednosti a kompetence na vyšší úrovni v oborech vybraných podle svého zájmu a dalšího zaměření. Tyto dovednosti získal díky možnosti volby z nadstandardně rozsáhlé nabídky volitelných předmětů.

Škola vytváří dostatek příležitostí, aby si žák v průběhu studia osvojil klíčové kompetence a naučil se díky nim vhodně zacházet se svými vědomostmi, dovednostmi a schopnostmi.

 

Absolvent školy je mnohostranně vzdělaná a rozvinutá osobnost:

  • je tolerantní k jiným lidem a kulturám, umí však být i kritický k názorům druhých;
  • je schopen splnit požadavky společné i profilové části maturitní zkoušky;
  • má předpoklady obstát u přijímacího řízení na vysoké školy;
  • umí samostatně řešit problémy, volí vhodné způsoby řešení;
  • dokáže obhájit svá rozhodnutí a přijímá za ně zodpovědnost;
  • umí se samostatně vzdělávat a chápe společenský a osobní význam svého dalšího vzdělávání;
  • komunikuje ústně a písemně v mateřském i cizím jazyce, ovládá prostředky ICT;
  • má právní povědomí, respektuje nutnost plnění svých povinností a závazků vůči druhým osobám;
  • chrání zdraví jedince i kolektivu;
  • vnímá nezbytnost ochrany životního prostředí v lokálních i globálních souvislostech.