Aktualizované informace o úpravě přijímacího řízení

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

Jednotná kritéria pro uchazeče   [pdf] – změna termínů konání písemných testů

 

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví – povinné doložení negativního výsledku testu na COVID-19

 

Dle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví ze dne 6. dubna 2021 se uchazeči o studium umožní osobní přítomnost na jednotné přijímací zkoušce pouze pokud

  1. nemá příznaky onemocněné COVID-19 a
  2. doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR  testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak.
 

Doklad může uchazeč nahradit

  1. potvrzením o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,
  2. dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo
  3. certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.