Vyhlášení voleb do školské rady

V souladu s § 167 školského zákona je při Gymnáziu Česká Třebová zřízena školská rada. Funkční období rady je tříleté, mělo skončit v listopadu 2020. Vzhledem k nouzovému stavu však bylo funkční období Opatřením obecné povahy ze dne 29. 10. 2020, č. j.: MSMT-40610/2020-1, prodlouženo. Volby nové rady musí proběhnout nejpozději do 3 měsíců od skončení nouzového stavu.

Proto ředitel školy vyhlašuje 16. a 17. června 2021 nové volby.

Zřizovatel školy (Pardubický kraj) stanovil počet členů rady na tři. Jednoho člena rady jmenuje zřizovatel, jednoho volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a jednoho volí pedagogičtí pracovníci.

Volba člena rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky proběhne elektronicky prostřednictvím školního informačního systému Bakaláři ve dnech 16. a 17. června 2021. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají jeden hlas. Výsledky voleb budou zveřejněny nejpozději 7 dní od konání voleb.

Ředitel školy jmenuje pro tuto příležitost volební komisi ve složení: Dana Řehořová (předsedkyně), Radka Lipenská, Renata Zárubová (členové).

Oprávnění voliči (zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci) mohou podávat návrhy kandidátů e-mailem na adresu Josef.Mensik@gymnct.cz nejpozději do 11. 6. 2021. Navržení kandidáti budou osloveni a v případě písemného souhlasu bude jejich kandidatura zveřejněna a následně budou zapsáni na volební lístek.