Zemřel Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., český jazykovědec, absolvent českotřebovského gymnázia (maturitní ročník 1946)

Prof. PhDr. Petr Sgall byl odborník na obecnou lingvistiku FF UK a dřívější profesor Ústavu formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Během celé své vědecké kariéry se zabýval také obecnou češtinou.

Petr Sgall se narodil 27. 5. 1926 v Českých Budějovicích, kde jeho otec působil jako koncipient. Odtamtud se rodina po několika měsících odstěhovala do Ústí nad Orlicí, které Petr po celý život považoval vlastně za své „rodné“ město, a rád se tam, aspoň na návštěvu, vracel.

Navštěvoval gymnázium v České Třebové, z něhož pak ve školním roce 1942/1943 byl coby míšenec prvního stupně vyloučen, ale po válce jej dokončil a v r. 1946 maturoval. Většina Sgallových nejbližších příbuzných přišla o život v koncentračním táboře v Osvětimi. Veškeré rodinné peripetie z doby II. světové války zaznamenal ve svých pamětech.

Studoval indoevropeistiku, srovnávací a obecnou lingvistiku a češtinu na Univerzitě Karlově v Praze. Petr Sgall je právem považován za zakladatele počítačové lingvistiky v tehdejším Československu i za jednoho z pionýrů tohoto oboru v Evropě vůbec. Již v roce 1959 založil malou skupinu matematické lingvistiky (tehdy nazývané algebraická, aby se tak její zaměření odlišilo od lingvistiky kvantitativní) a teorie strojového překladu na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a následně pak i malé skupiny počítačové lingvistiky na matematicko-fyzikální fakultě téže univerzity.

Petr Sgall zemřel ve svých 93 letech, 13. června 2019 se konalo v obřadní síni krematoria v Praze-Strašnicích poslední rozloučení. Jeho památku uctila řada velkých osobností, nekrolog byl zveřejněn v dnešních Lidových novinách a na řadě odborných serverů. Petra Sgalla jako vzácného a nadaného člověka připomíná v nekrologu děkan Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc. K Petru Sgallovi jako svému absolventovi se hlásí také českotřebovské gymnázium, které má životopis tohoto předního českého jazykovědce na svých webových stránkách.

Mgr. Milan Mikolecký

 

 

Nekrolog od prof. RNDr. Jana Kratochvíla, CSc., děkana MFF UK

 

Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. Dr.h.c.mult.

Indoevropeista, bohemista a profesor obecné lingvistiky Petr Sgall byl jedním ze zakladatelů a vůdčí osobností oboru počítačové lingvistiky a jeho pojetí přirozeného jazyka jako formální matematické struktury zásadně přispělo k rozvoji automatického zpracování češtiny. Svou originální a dnes široce přijímanou teorii funkčního generativního popisu jazyka ostatně koncipoval již v 60. letech s tehdy revoluční vizí strojového překladu.

Profesní život profesora Petra Sgalla byl spjat s Univerzitou Karlovou od roku 1950, kde působil střídavě na její Filosofické fakultě a na Matematicko-fyzikální fakultě. V šedesátých letech na Filosofické fakultě založil a vedl Laboratoř algebraické lingvistiky, začátkem sedmdesátých let našel se svou skupinou útočiště na Matematicko-fyzikální fakultě UK, na které poté působil více než 40 let. Byl autorem či spoluautorem řady monografií a několika set odborných článků a tato rozsáhlá publikační činnost mu přinesla široké uznání české i mezinárodní vědecké komunity. Petr Sgall působil jako hostující profesor na řadě zahraničních univerzit a jeho práce jsou široce citovány. Získal též řadu významných ocenění včetně členství ve vědecké společnosti Academia Europaea, čestného členství v prestižní American Linguistic Society, ceny ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR, mezinárodní ceny Alexandra von Humboldta a čestných doktorátů francouzského institutu INALCO a univerzity v Hamburku.

Profesor Petr Sgall vychoval celou generaci uznávaných českých jazykovědců, mezi jeho žáky se však počítají i informatici věnující se zpracování přirozeného jazyka. Pro svou odbornost i svůj zápal zůstává profesor Petr Sgall velikým vzorem a stálým zdrojem inspirace pro všechny z nás, kteří měli tu čest s ním spolupracovat.

Odchodem profesora Petra Sgalla ztrácí nejen Univerzita Karlova, ale i široká odborná komunita jedinečnou osobnost, která celý svůj dlouhý život zasvětila originální vědecké práci.

Poslední rozloučení se zesnulým se koná ve čtvrtek 13. června 2019 ve 14.00 hodin ve velké obřadní síni krematoria v Praze - Strašnicích.