Školní psycholog

Poradenské aktivity školního psychologa jsou samostatnou poradenskou činností, která není přímou
součástí vzdělávacího procesu. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a pedagogům, která
vychází ze standardních činností vymezených v §7 vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a v její příloze č. 3. Novelizace
vyhláškou č.197/2016 Sb.
 
Náplň práce školního psychologa
 
 monitorování a řešení konkrétních problémů jednotlivých žáků a v třídním kolektivu,
preventivní práce se zaměřením na vytvoření kladných vztahů ve třídě, klima třídy, prevence
záškoláctví, šikany, potíže se soustředěním, přípravou do školy či školním neprospěchem
 poskytování služeb psychologického poradenství žákům v osobních problémech a žákům s
výchovnými a výukovými problémy
 poskytování individuálních konzultací žákům, zákonným zástupcům i pedagogům v oblasti
výchovy, vzdělávání.
 pomoc v náročných životních situacích nejen žákům, ale i zákonným zástupcům
 poskytování metodické pomoci třídním učitelům, přímá asistence a organizace při skupinové
práci se žáky, posilování spolupráce třídy a třídního učitele atd.
 realizace krizových intervencí a psychologického poradenství, pro žáky, pedagogické
pracovníky a zákonné zástupce
 
Zarezervování konzultační hodiny pro žáky a jejich rodiče: Použijte prosím tento odkaz (zvolte: Školní
psycholog Gymnázium Česká Třebová): https://psycholog-jakub-pisklak.reservio.com/booking