Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci, třetinu volí pedagogičtí pracovníci gymnázia.

Školská rada se mimo jiné vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy či podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Úplné vymezení všech pravomocí tohoto orgánu stanovuje v § 168 Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, tzv. školský zákon.

 
Složení školské rady v aktuálním školním roce:
MUDr. Alena Formánková – předsedkyně školské rady, zástupce rodičů
Mgr. Petra Pospíšilová – místopředsedkyně školské rady, zástupkyně zřizovatele
Mgr. Zdeňka Kmentová – členka školské rady, zástupkyně pedagogických pracovníků školy