Významní absolventi

Prof. Karel Holbik

Prof. Karel Holbik

Studoval českotřebovské gymnázium v letech 1932–1939. Po septimě odešel k bratrovi do Prahy, studoval díky stipendiu angličtinu a italštinu. Poté nastoupil na Právnickou fakultu UK.

Během války byl zaměstnán v Baťových závodech ve Zlíně. Právnickou fakultu dokončil po válce roku 1947, téhož roku v prosinci odjel studovat do USA. Titulu Ph.D. v oboru ekonomie a národní hospodářství dosáhl roku 1955. Působil deset let na Námořní akademii v Newportu, přednášel na bostonské a harvardské univerzitě, ale také ve Francii, Tunisu, Bruselu. Několik let byl vedoucím finančního oddělení OSN v New Yorku.

Po roce 1989 se rád často vracel do České Třebové, podporoval místní kulturní organizace a sponzoroval opravu varhan kostela sv. Jakuba. Zemřel na následky úrazu v Bostonu 2. 7. 2006.

 

Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc.

profesor obecné a matematické lingvistiky FF UK

Petr Sgall se narodil 27. 5. 1926 v Českých Budějovicích v rodině litomyšlského advokáta židovského původu. Většina jeho příbuzných zahynula v koncentračním táboře v Osvětimi.

Petr Sgall studoval gymnázium v České Třebové. V letech 1945–1949 vystudoval obecnou a indoevropskou lingvistiku na FF UK, kde poté vědecky a pedagogicky působil. V letech 1960–1990 jako docent, od roku 1990 je profesorem obecné a matematické lingvistiky FF UK. V letech 1968–1973 byl vedoucím Laboratoře algebraické lingvistiky FF UK, v letech 1973–1990 profesor Ústavu formální a aplikované lingvistiky MFF UK. Od roku 1990 byl ředitelem Ústavu teoretické a komputační lingvistiky FF UK. V letech 1968–1969 byl hostujícím profesorem na univerzitě v Grenoblu, 1983 v Hamburku, 1993 ve Vídni.

Je předním představitelem české syntaktické teorie, iniciátor diskuse o obecné češtině, zabývá se i automatickým zpracováním přirozeného jazyka, zakladatel československé algebraické a počítačové lingvistiky.

Z jeho děl: Vývoj flexe v indoevropských jazycích zejména v češtině a angličtině, Cesty moderní jazykovědy, Generativní popis jazyka a české deklinace, Úvod do algebraické lingvistiky, Úvod do syntaxe a sémantiky, Aktuální členění věty v češtině, Čeština bez příkras, Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky.

Prof. PhDr. Libuše Dušková, DrSc.

emeritní profesorka UK

Narodila se 27. ledna 1930 v České Třebové. Po absolvování zdejšího gymnázia (1948) studovala v letech 1949–1953 Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor český jazyk – angličtina. Po ukončení studia pracovala jako vědecká pracovnice na katedře jazyků ČSAV, od roku 1968 v Ústavu jazyků a literatur ČSAV. Od roku 1985 působila na katedře anglistiky a amerikanistiky FF UK, nejdříve jako odborná asistentka, později jako docentka. Roku 1994 byla jmenována profesorkou v oboru anglický jazyk. Od roku 2007 je emeritní profesorkou UK. Přednášela také na zahraničních univerzitách: Lancaster, University College London (Anglie), Stuttgart, Köln, Heidelberg (Německo), Lund (Švédsko), Aarhus (Dánsko).

Je autorkou mnoha odborných publikací a vysokoškolských učebnic, též překladatelkou do angličtiny. Roku 1989 získala cenu rektora Karlovy univerzity za nejlepší učebnici roku (Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny). Dále je hlavní redaktorkou časopisu Linguistica Pragensia a editorkou  Prague Studies in English (Acta Universitatis Carolinae).

Je členkou několika vědeckých společností, např.: Kruh moderních filologů (členka hlavního výboru), Pražský lingvistický kroužek (členka výboru), Societas Linguistica Europaea, Česká asociace anglistů v rámci European Society for the Study of English (ESSE), International Association of University Professors of English (IAUPE).

Prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc.

Prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc.

Prof. RNDr. Ladislav Rob, DrSc. je vědeckým pracovníkem Ústavu částicové a jaderné fyziky v Praze-Tróji. 7. března 2007 byl v Bruselu za svůj výzkum oceněn prestižní Descartovou cenou. Oceněný projekt měl název HESS, tedy „H Energy Stereoskopic Systém“ s významným podílem českých vědců, jejichž tým vedl právě prof. L. Rob z pražské Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. V rámci projektu HESS se podílel na konstrukci teleskopů, s jejichž pomocí vědci zkoumají zdroje kosmického gama záření.

RNDr. Lubomír Jansa, CSc.

profesor geologie

Absolvoval českotřebovské gymnázium roku 1952, poté studoval geologii na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Pracoval v podniku Uhelný průzkum v Ostravě. Později emigroval do Kanady a vyučoval na univerzitě v Dartmouthu. V 80. letech 20. století se podílel na obrovském projektu ODP (Ocean Drilling Project) a ropném vrtném průzkumu kanadského šelfu. Průzkum prokázal, že se v té oblasti nachází velký meteoritický kráter. Vrtný průzkum potvrdil, že zřejmě jde o meteoritický kráter v hloubce 200 m pod hladinou. Má průměr 45 km, dnes je přikrytý mladšími sedimenty, které prohlubeň vyplnily. Soudí se, že desetimetrový meteorit zde spadl do moře před 50 miliony let, ve starším období třetihor.

Lubomír Jansa, slavný Čechokanaďan, působí již několik let v Číně jako profesor geologie na různých univerzitách.

Prof. PhDr. František Musil, CSc.

významný historik Filosofické fakulty

Narodil se 7. 1. 1939. Studoval gymnázium v České Třebové (1953–1956), dále pokračoval ve studiu na Filozofické fakultě UP Olomouc (1956–1960), patřil mezi žáky prof. dr. Ladislava Hosáka, Dr.Sc. V Olomouci také prošel externí aspiranturou (1964–1969). V době normalizace byl postižen omezením publikačních možností, zastavením služebního postupu.

Po 1989 externě působil na katedře historie FF UP v Olomouci a později i v Hradci Králové. Jeho hlavním oborem je kastelologie, je vynikajícím znalcem hradů, zámků a tvrzí na českomoravském pomezí. Je odborníkem na dílo Augusta Sedláčka. Zabývá se také středověkými dějinami se zaměřením na dějiny regionů. Z jeho díla můžeme uvést: Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí, Zaniklé hrady, zámky a tvrze Čech, Moravy a Slezska, Osídlování Poorlicka v době předhusitské, Kulturní památky okresu Ústí nad Orlicí.

Prof. RNDr. Pavel Kovář, CSc.

geobotanik (vegetační a krajinný ekolog), spisovatel a popularizátor vědy

Pavel Kovář (1952), je absolvent biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1975–1989 byl vědeckým pracovníkem Akademie věd (Ústav krajinné ekologie, Botanický ústav), od r. 1990 do r. 2020 se podílel na přednáškách, praktických cvičeních a exkurzích PřF UK v Praze, po založení PřF UHK v r. 2010 také na katedře biologie v Hradci Králové. Habilitační řízení (docenturu) na alma mater absolvoval v r. 1994, jmenovací řízení profesorem v r. 2002. V r. 2000 se stal vedoucím Katedry botaniky a dvě funkční období (2003–2009) byl děkanem Přírodovědecké fakulty UK.

V r. 2000 s kolegy založil Českou společnost krajinné ekologie, která je současně národní odnoží IALE – Mezinárodní asociace pro ekologii krajiny.  Byl jejím prvním předsedou a po založení vědeckého časopisu Journal of Landscape Ecology s mezinárodní redakční radou v r. 2008 se na 10 let stal jeho šéfredaktorem. V CV má členství v České botanické společností, v Mezinárodní asociaci pro nauku o vegetaci (IAVS) a Mezinárodní asociaci pro ekologii krajiny (IALE). V rámci projektů a zahraničních pobytů působil např. v Alžírsku, Dánsku, Ekvádoru, Egyptě, Velké Británii. Za ČR koordinoval projekt GA ČR (osidlování různě starých sopečných materiálů v ekvádorských Andách, 1999–2001), projekt BIOHAB v rámci 5. Rámcového programu EU (2003–2005) nebo inicioval a byl se svým týmem spoluřešitelem projektu OP VK „Landteam“ při výzkumu oblasti českých vesnic v rumunském Banátu (2011–2014). Publikoval či editoval přes 150 vědeckých prací a mnoho popularizačních, skripta a knižní monografie. Po r. 1989 působil v poradních grémiích ministerstev životního prostředí, ve vědecké radě MŽP ČR, byl místopředsedou Národního komitétu Programu Člověk a biosféra (MAB – UNESCO, 1995–2003), členem ediční rady nakladatelství Karolinum nebo Komise pro etiku vědecké práce AV ČR.

Byl zakládajícím členem Klubu spisovatelů nestraníků (K´89) a Obce spisovatelů (knihy např. Mouchy v síťovce, Dvakrát posunuté jaro, Klíč k rovnováze, Klíčová slova – 1989, Věda v Čechách po 20 letech, Čas pro světlo, Každou nohou v jiné době, Radost z chůze, Koleje vpředu – koleje vzadu, Přenesená krajina – český venkov v rumunském Banátu). V letech 1997–2008 byl předsedou redakční rady nejstaršího biologického časopisu v Čechách Živa, a v období 2004–2011 prezidentem mezinárodního filmového festivalu Ekofilm (MŽP ČR).

Rád se pravidelně vrací do rodného kraje. Botanizuje zde, sleduje proměny přírody a krajiny, popularizuje vědu.

Václav Moravec

PhDr. Václav Moravec

oblíbený televizní moderátor

Narodil se 25. 6. 1974. Po studiu na gymnáziu v České Třebové absolvoval Fakultu sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK), kde získal titul doktor filozofie. Nyní tam působí na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky jako odborný asistent. Je také dlouholetým členem pedagogické komory Akademického senátu FSV.

Od roku 1992 působí jako redaktor a moderátor, prošel rádii Profil, Český rozhlas, Evropa 2, Frekvence 1, v letech 1996–1999 externě spolupracoval s televizí Galaxie. Od února 2001 až do jejího uzavření 31. ledna 2006 byl redaktorem a moderátorem české sekce rádia BBC, moderoval pravidelné publicistické relace a od března 2001 také každý všední den pořad Interview BBC.

V roce 2004 začal moderovat diskusní pořad České televize Otázky Václava Moravce. Moderování v televizi se rozhodl ukončit v květnu 2005, k moderování pořadu se však v srpnu 2005 vrátil. V současnosti také moderuje každodenní interview Impulsy Václava Moravce na Rádiu Impuls.

Roku 2003 obdržel za moderování pořadu Interview BBC Cenu Nadace Českého literárního fondu Novinářská křepelka pro novináře ve věku do 33 let. V roce 2008 se stal nejoblíbenější osobností televizní publicistiky za rok 2007 v divácké anketě TýTý.

Filip Nuckolls

divadelní režisér

Narodil se roku 1979 v Ústí nad Orlicí, vystudoval gymnázium v České Třebové a v letech 1997–2004 byl studentem Katedry činoherního divadla, oboru režie na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Poté se stal kmenovým režisérem divadelního spolku Kašpar v Divadle v Celetné. Od roku 2005 je členem Činoherního studia v Ústí nad Labem.